top of page

GOLFFYSIIKKA.FI / PAWA Training

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

GOLFFYSIIKKA.FI / PAWA Training

Ketolantie 135, 32 800 KOKEMÄKI

y-tunnus: 2884242-9

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Jussi Sirén
Sähköposti: jussi@golffysiikka.fi
+358 400 228 000

 

​3. Rekisterin nimi

PAWA Training -asiakastietorekisteri.
Rekisterin on PAWA Training -asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakastietorekisteri.

 

4. Mihin henkilötietojasi käytetään?

 • Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

 • Asiakas-, jäsen- sekä markkinointiviestinnän toteuttamiseen ja seurantaan

 • Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja –tutkimusten toteutukseen, tulosten käsittelyyn, analysointiin ja tilastointiin

 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn, selvittämiseen ja korjaamiseen
   

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jokin seuraavista

 • Henkilön suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja tallentamiseen

 • Rekisterin pitäjän ja henkilön/asiakkaan välinen sopimus

 • Lakisääteinen velvoite

 • Oikeutettu etu

 

5. Millaisia henkilötietoja sinusta keräämme?

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja ja/tai niiden muutostietoja:

 • Nimitiedot

 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)

 • Sukupuoli

 • Syntymäaika (pp/kk/vvvv)

 • Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot

 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 • Henkilötunnus ja/tai yritystunnus

 • Asiakasnumero

 • Rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. verkkokaupan ja taustajärjestelmäpalvelun käyttäjätunnukset ja salasanat)

 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • Ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, mukaan lukien tuotteiden takuutiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot, kuten luottokorttitiedot

 • Tuotteiden käyttöön liittyvät tiedot

 • Harjoittelukäynnit

 • Palautteet ja reklamaatiot

 • Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneiden tiedot

 • Rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja

 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

 • Asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen oston ja/tai käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin, tapahtumiin, koulutuksiin ja/tai näihin verrattavissa oleviin tilaisuuksiin

 • Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä

 

7. Miten käytämme evästeitä

 • Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme muun muassa tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Niiden avulla myös mahdollistetaan esimerkiksi sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentaminen sekä sivustojemme toiminnan analysointi.
  Käyttäessäsi verkkopalveluitamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muita vastaavia tietoja.

 • Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen ja poistaminen (selain ja muut valinnat) saattavat vaikuttaa heikentävästi kyseisen verkko- tai mobiiliapplikaatiopalvelun toiminnallisuuteen ja käyttökokemukseen.​​​​​​​

 

8. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa sekä toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterinpitäjä voi jakaa Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä lain sallimissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjälle palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

 

Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilö- ja yhteystietoja eteenpäin palvelun toteuttamisen ja/tai tuottamisen kannalta olennaisille kolmansille osapuolille mm. laskutusta, yhteydenpitoa, markkinointia ja myyntiä varten. Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti rekisterinpitäjän kumppaneita, alihankkijoita ja/tai ostopalvelun toteuttajia.

 

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

 

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettavat tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

 

9. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle ja tietojen käsittely EU:n ulkopuolella?

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. 

 

Rekisterinpitäjä, ja/tai sen edustajat, voivat käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja myös EU-alueen ulkopuolella esimerkiksi työmatkojen aikana ja/tai lomamatkojen aikana, jolloin rekisterinpitäjä, ja/tai sen edustajat ovat matkoilla, mutta tekevät töitä EU-alueen ulkopuolella oleskelun aikana.

Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista

 

10. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tuntemistietojasi säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääsääntöisesti kuusi kuukautta tietojen keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

​​​​​​​Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden.

 

11. Miten henkilötietosi suojataan?

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö, turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen koulutuksilla ja arvioinneilla sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme asianmukaisesti.​​​​​​​

 

12. Sinun oikeutesi asiakkaanamme

Olemme sitoutuneet tietosuoja-asetuksen mukaiseen tietojen käsittelyyn ja tarjoamme käyttäjillemme seuraavia valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen:

 

Suoramarkkinointikielto

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info@pawa.fi.

 

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Evästeiden estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

 

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

 

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page